Darovací smlouva

Darovací smlouvu je možné využít pro sponzorské dary se všemi dodavateli. Ve spodní části článku najdete soubory ke stáhnutí.


XXX. s r.o. se sídlem XXX, 000 00 Město

IČ: 0000000 DIČ: CZ0000000 (dále jen „Sponzor„)
a Organizace závodů z. s se sídlem Bezručova 1472/94, 251 01 Říčany

IČ: 04747712 (dále jen „Spolek„), Bankovní spojení: 2900932515/2010

uzavírají

 

DAROVACÍ SMLOUVU

dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva„)

  1. Účel

1.1 Účelem této Smlouvy je propagace Sponzora v rámci běžeckých závodů „Název vaší akce“ dne 12. 6. 2017 ve Městě.

1.2 Spolek se zavazuje umístit logo Sponzora na webových stránkách Organizacezavodu.cz, dále umístit logo na startovní čísla závodníků a zveřejnit poděkování sponzorovi na sociálních sítích. Spolek zároveň umožní využít fotodokumentaci z akce pro interní potřeby sponzora (facebook, web, newsletter)

1.3 Sponzor se zavazuje poskytnout Spolku finanční částku.

2.Logo

2.1 Sponzor se zavazuje zaslat své logo elektronickou formou Spolku, a to ve lhůtě 7 dní ode dne podpisu této Smlouvy.

2.2 Spolek se zavazuje umístit logo na stránce nejpozději do 3 dnů ode dne doručení.

2.3 Logo bude umístěno na stránce po dobu 1 roku. Doba začíná běžet ode dne prvního zveřejnění loga.

  1. Cena a platební podmínky

3.1 Sponzor má povinnost uhradit finanční částku ve výši X.000,- Kč

3.2 Částka bude uhrazena do 7 dnů ode dne podpisu této Smlouvy na bankovní účet Spolku uvedený v záhlaví této Smlouvy.

3.3 Spolek má povinnost bezprostředně po obdržení částky poskytnout Sponzorovi doklad o zaplacení.

  1. Práva a povinnosti

4.1 Spolek si vyhrazuje právo odstranit logo na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady stránky. Zároveň Spolek nenese odpovědnost za výpadky stránky způsobené vyšší mocí.

4.2 Spolek nemá právo poskytovat logo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Sponzora.

4.3 Spolek má povinnost použít finanční částku dle čl. 3.1 na financování jeho činnosti.

  1. Ukončení

5.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Ukončení Smlouvy je totožné se čl. 2.3 této Smlouvy.

5.2 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky obou stran.

5.3  Strany mají právo odstoupit, pokud některá z nich hrubě poruší ustanovení této Smlouvy.

5.3.1 Odstoupení musí být písemné a řádně doručené druhé straně.

5.3.2 V případě odstoupení jedné ze stran, má druhá strana povinnost odevzdat ji veškeré již splněné plnění.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především občanským zákoníkem.

6.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

6.3 Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem Smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

 

V …………………………. dne …………

XXX. s r.o..       …………………

 

V …………… dne ………………………..

………………………………

Organizace závodů z. s (Zdeněk Sabela, předseda spolku)


KE STÁHNUTÍ V RŮZNÝCH FORMÁTECH ZDE:

Tagged